Klauzula informacyjna dla konkursu „Young Design 2022”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) (dalej jako: „Administrator” bądź „organizator konkursu”).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@instytutwzornictwa.com
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 4. a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o przebiegu oraz o wynikach, a także wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród konkursowych, w tym informowania publiki o tożsamości laureatów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  a także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 6. a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 7. b) w celach statystycznych, związanych z poprawą jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
 8. c) za uprzednią zgodą – w celu rozpowszechnienia wizerunku w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu,
 9. c) w celach marketingu bezpośredniego organizatora konkursu,
 10. d) w przypadku otrzymania nagrody głównej – w celu kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium
  w okresie do roku od otrzymania nagrody.
 11. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 12. a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
 13. b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 14. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia
  dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 15. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń
  oraz kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium.
 16. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 17. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
 18. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 19. e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 20. f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 21. g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną
  ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 22. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia
  i udziału w konkursie.
 24. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Termin zgłoszeń do konkursu minął

Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social