Blog

OgłoszeniaZapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, tj. za rok obrotowy 2023 i sporządzi po roku obrotowego pisemne sprawozdanie z badania zawierającego opinię o tym sprawozdaniu. 
 2. Badanie zostanie przeprowadzone przez Biegłego rewidenta w dwóch etapach (badanie wstępne i końcowe), w terminach uzgodnionych ze Spółką, przy czym badanie wstępne zostanie przeprowadzone jeszcze przed końcem roku obrotowego, którego dotyczyć będzie badanie. 
 3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zostanie złożone przez biegłego rewidenta w terminie 15 lutego 2023 roku. 
 4. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego sprawozdanie finansowe wraz z notami sporządzone zgodnie z wytycznymi ARP S.A.
 5. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi w terminie do 15 lutego 2024 roku.
 6. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.
 7. Biegły rewident będzie obecny na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 8. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).
 9. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.

II. Zawartość oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań zawierających opinię o badanych sprawozdaniach, z uwzględnieniem informacji o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowych zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018, poz. 141), jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowych pakietach. 
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniach Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania. 
 6. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat oraz informacja o doświadczeniu biegłego rewidenta delegowanego do badania spółki w zakresie badania sprawozdań w jednostce badawczo-rozwojowej/naukowej w okresie ostatnich 5 lat. 
 7. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. 

  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.” należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (decyduje data złożenia, II piętro, pok. 200) lub na adres mail: iwp@instytutwzornictwa.com (decyduje data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2023 roku do godziny 15.00. 
  Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów niniejszego zapytania nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
  Oferty niezawierające kompletu dokumentów wskazanych w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego, zostaną automatycznie odrzucone.

  Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria cenowe i związane z doświadczeniem, przedłużenia terminu składania ofert lub możliwość pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia lub unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social