Partnerzy medialni Young design

Partnerzy Young design

Partnerzy Very young design

blank

Partnerzy Young design

Partnerzy Very young design

Partner strategiczny

blank

Partner główny

blank
YD22-baner

Young Design 2022 – Rok Łukasiewicza

XV EDYCJA KONKURSU

Nagrody

Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej  w wysokości 20 000 zł, nagroda przyznana przez  Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

 

Nagroda Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej

w wysokości 20 000 zł.

 

Nagroda Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu

w wysokości 20 000 zł.

 

Nagroda Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

w wysokości 10 000 zł.

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 8 września 2022 roku.

blank

Do formularza należy dołączyć poniższe dokumenty:

 1. Skan dyplomu – w przypadku absolwentów.
 2. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania ze wskazaniem roku i kierunku studiów – w przypadku studentów.
 3. CV uczestnika – dotyczy absolwentów i studentów.
 4. Projekt w wersji elektronicznej

Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

 • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej,
  w formacie JPG (jakość internetowa), lub PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego projektu/produktu, np. rysunki, szkice, renderingi lub zdjęcia),
 • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia,
 • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

HARMONOGRAM

 • 8 września 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania projektów.
 • 9 września 2022 r. – obrady Zespołu Ekspertów Organizatora, wybór 10 finalistów. Ogłoszenie Finalistów i poinformowanie Finalistów drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału i o prezentacji przed Kapitułą Stypendialną.
 • 15 września 2022 r. – prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady Jury.
 • 30 września 2022 r. – otwarcie wystawy, ogłoszenie Finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Kontakt i regulamin

Pełen regulamin konkursu znajdziecie pod linkiem:

Regulamin

Zapraszamy do kontaktu! youngdesign@instytutwzornictwa.com

Konkurs Young Design 2022

Zaprojektuj dobrostan – nagradzamy najlepsze projekty inspirowane działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Young Design to konkurs dla młodych projektantów organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Kierowany jest do studentów i absolwentów wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa i architektury.
Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury tworzącymi Kapitułę Stypendialną. Podczas prezentacji projektant przedstawia nie tylko projekt, ale ma również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z przyszłymi pracodawcami. Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.
W tym roku Instytut czeka na projekty, które realizują ideę dobrostanu. Obecna edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2022 – Ignacego Łukasiewicza, który był jednocześnie farmaceutą, przedsiębiorcą, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcą lampy naftowej, a przy tym rewolucjonistą i działaczem niepodległościowym. Tym samym jego działalność skupiała się na podnoszeniu jakości życia, dlatego właśnie hasłem przewodnim konkursu jest „dobrostan”.

Zachęcamy młodych projektantów do zastanowienia nad współczesnym rozumieniem tego pojęcia i do prób wykorzystania designu w celu podnoszenia jakości naszego życia.

Zwycięzca nagrody głównej otrzymuje Stypendium wysokości 20 000 zł. Przyznawane są także dodatkowe nagrody pieniężne ufundowane przez partnerów konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 8 września.

blank

Formularz zgłoszeniowy Young Design 2022

"*" oznacza pola wymagane

DD myślnik MM myślnik RRRR

Adres do korespondencji

Status

Status*

Załączniki

Akceptowane typy plików: jpg, pdf, Maks. rozmiar pliku: 40 MB.
Zgoda*
Zgoda*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Klauzula informacyjna dla konkursu „Young Design 2022”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) (dalej jako: „Administrator” bądź „organizator konkursu”).
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@instytutwzornictwa.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o przebiegu oraz o wynikach, a także wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród konkursowych, w tym informowania publiki o tożsamości laureatów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
b) w celach statystycznych, związanych z poprawą jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
c) za uprzednią zgodą – w celu rozpowszechnienia wizerunku w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu,
c) w celach marketingu bezpośredniego organizatora konkursu,
d) w przypadku otrzymania nagrody głównej – w celu kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium w okresie do roku od otrzymania nagrody.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
5. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń oraz kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium.
7. Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia i udziału w konkursie.
10. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Patroni Honorowi

blank
blank
blank
blank

Patroni medialni

Young DESIGN 2021 - wyróżnienia
Young DESIGN 2021 - wyróżnienia
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social