Blog

OgłoszeniaOgłoszenie ws. biegłego

Ogłoszenie ws. biegłego

Rada Nadzorcza

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

zaprasza

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

I.    Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego
  za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tj. za rok obrotowy 2021 oraz
  za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, tj. za rok obrotowy 2022 i sporządzi po badaniu każdego roku obrotowego pisemne sprawozdanie z badania zawierającego opinię o tym sprawozdaniu.
 2. Każde z badań zostanie przeprowadzone przez Biegłego rewidenta w dwóch etapach (badanie wstępne i końcowe), w terminach uzgodnionych ze Spółką, przy czym badanie wstępne zostanie przeprowadzone jeszcze przed końcem roku obrotowego, którego dotyczyć będzie badanie.
 3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r.
  do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku
  do 31 grudnia 2022 roku zostaną złożone przez biegłego rewidenta w terminie odpowiednio
  do  dnia 24 lutego 2022 roku oraz 24 lutego 2023 roku.
 4. Biegły rewident dokona audytu pakietu konsolidacyjnego za rok 2021 i rok 2022 na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A., obejmującego sprawozdanie finansowe wraz z notami sporządzone zgodnie z wytycznymi ARP S.A.
 5. Wykonanie audytu pakietu konsolidacyjnego na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydanie o nim opinii nastąpi odpowiednio do dnia 24 lutego 2021 roku oraz 24 lutego 2022 roku.
 6. Biegły rewident będzie, w razie konieczności, obecny na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, o którego terminie będzie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe przygotowane przez Spółkę ponosi biegły rewident.
 7. Biegły rewident będzie obecny w każdym roku na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 8. Biegły rewident przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzane dla Zarządu informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego).
 9. Biegły rewident będzie ściśle współpracował z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.

II.    Zawartość oferty

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
 2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
  1. spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowania zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  1. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami, umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
  1. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
 3. Cenę za badanie sprawozdań finansowych skalkulowaną za badanie sprawozdań za 2 lata oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań zawierających opinię o badanych sprawozdaniach, z uwzględnieniem informacji o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów  w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowych zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  (Dz. U. z 2018, poz. 141), jak również uwzględniającą konieczność zaudytowania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby Grupy Kapitałowej ARP S.A. i wydania opinii o przedmiotowych pakietach.
 4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa (w razie ewentualnej konieczności) w Zgromadzeniach Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 5. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę audytora z audytorem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ARP S.A., w tym w szczególności w zakresie dot. sporządzenia informacji z badania dla audytora ARP S.A. oraz udostępniania dokumentacji z przeprowadzonego badania.
 7. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat oraz informacja o doświadczeniu biegłego rewidenta delegowanego do badania spółki w zakresie badania sprawozdań w jednostce badawczo-rozwojowej/naukowej w okresie ostatnich 5 lat.
 8. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.” należy przesłać pocztą na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 (decyduje data doręczenia) lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki (II piętro, pok. 200) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 roku do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowej sprawie: 22 860 00 65.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@iwp.com.pl

Social