Klauzula informacyjna Young Design 2024

Klauzula informacyjna Young Design 2024

Klauzula informacyjna dla Konkursu Young Design 2024
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie (ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa) (dalej jako: „Administrator” bądź „organizator konkursu”).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez
  wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@instytutwzornictwa.com
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń i ich weryfikacji pod kątem zasad
  konkursu, informowania o przebiegu oraz o wynikach, a także wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród
  konkursowych, w tym informowania publiki o tożsamości laureatów, dokumentacji fotograficznej gali, co stanowi
  prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  a także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO):
  a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  b) w celach statystycznych, związanych z poprawą jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
  c) za uprzednią zgodą – w celu rozpowszechnienia wizerunku w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu,
  c) w celach marketingu bezpośredniego organizatora konkursu,
  d) w przypadku otrzymania nagrody głównej – w celu kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium
  w okresie do roku od otrzymania nagrody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  b) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  c) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
 5. Administrator korzysta z systemów IT, jak np. pakiet biurowy Microsoft, co może powodować przekazanie
  Państwa danych poza obszar EOG.
  Wobec USA Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Decyzja obejmuje
  firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Administrator współpracuje jedynie z firmami
  uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały
  zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń
  oraz kontroli sposobu wykorzystania otrzymanego stypendium.
 7. Przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust.
  1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 8. W przypadku kiedy Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.
  6 ust. 1 lit. f RODO), mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu. Sprzeciw można złożyć w każdej chwili m.in. na
  adres: iod@instytutwzornictwa.com.
  Jeśli Administrator nie wykaże, że jego interes jest nadrzędny lub dane są potrzebne w związku z ustaleniem,
  dochodzeniem, obroną roszczeń, przestanie przetwarzać Państwa dane.
 9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne do złożenia kompletnego zgłoszenia
  i udziału w konkursie.
 11. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne
  lub podobnie istotny wpływ.
Do góry
blank

Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 70-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Kontakt

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Godziny pracy Instytutu: 8:30 – 16:30

Sekretariat:
tel.  (22) 860 00 66
iwp@instytutwzornictwa.com

Social